Sunday, July 29, 2007

Bunga Ros...

ORIENTALISME DAN KEBANGKITAN ISLAM

ORIENTALISME DAN KEBANGKITAN ISLAM

PENDAHULUAN


Orientalis namanya tidak asing lagi dalam dunia masa kini. Gerakan Orientalis begitu cergas di dalam kurun ke-14 Hijrah terutamanya selepas kejatuhan khalifah, dengan kegiatan yang dapat dilihat dengan jelas pada masa dulu hingga kini. (Fathi Yakan. 1986: 51).

Selepas zaman Renaissance atau kebangkitan Eropah telah lahir satu cabang keintelektualan Eropah iaitu Orientalisme. Eropah banyak mengkaji Timur yang dikaitkan dengan tamadun (Babylon, Firaun, Islam, Buddha, dan lain-lain). Pada keseluruhan kajian tentang Timur pada zaman Renaissance ini tertumpu kepada dua aspek penting iaitu sejarah dan sastere(Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlidisham Mohd Nasir. 2003: 94-95). Dua perkara ini menjadi agenda utama para Orientalis mengkaji, memahami lantas menguasai Timur. Dengan kajian ke atas sastera, mereka dapat memahami budaya hidup serta fikiran sesuatu bangsa. Manakala kajian ke atas sejarah pula mengizinkan para Orientalis mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang memberi kesan perubahan sosial dan pemerintahan.

Dilihat dari sudut lain pula, para Orientalis memainkan peranan penting dalam menyusun strategi sebagai penceroboh dalam memerangi umat Islam. Mereka pernah melancarkan peperangan terhadap Islam tetapi gagal dalam mencapai matlamat tersebut. Ekoran daripada itu, mereka telah berusaha mencari teori-teori yang menyelewengkan tabiat-tabiat umat Islam yang bercanggah dengan Islam itu sendiri. Melalui teori inilah mereka secara langsung berjaya memerangi aqidah umat Islam. Jelaslah di sini,mereka telah menukar strategi dari serangan berbentuk ketenteraan kepada serangan berbentuk pengaruh pemikiran dan sebagainya.

Maka jelaslah di sini bahawa Orientalisme telah memberi kesan yang besar di dunia Barat dan juga dunia Islam. Misalannya, di Barat, penulisan dan pencetusan buah fikiran serta kajian mengenai dunia Timur secara praktikalnya terikat dengan ikatan-ikatan tanpa sewenangnya bertindak. Ini kerana gerakan Orientalisme telah mewujudkan satu rangkaian yang menyeluruh yang mempunyai kepentingan dan mendatangkan kesan pada setiap keadaan. Oleh yang demikian, dunia Timur menjadi sasaran perbincangan mereka (Dr. Ahmad Abdul Hamid. 1991: V)

Edward W. Said dalam bukunya Orientalisme; Western Conceptions of the Orient (1995). Beliau melihat orientalisme sebenarnya tertumpu pada Timur Tengah dan bukan Timur keseluruhannya. Ini kerana Islam merupakan ancaman Barat dan juga sumber ekonomi utama dunia iaitu minyak yang terdapat di dunia Islam (Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlidisham Mohd Nasir. 2003: 93).

Dr. Ahmad Abdul Hamid. 1991: VI, menyatakan juga sehingga kini,orang Barat masih bekerja keras mengumpul dan mengambil maklumat yang ada hubung kait dengan Islam dari Orientalis Eropah dan hasil tulisan ahli sastera dan falsafah Barat yang berasaskan bahan tulisan Orientalis.

Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq. 1989: XII melalui Orientalisme, para Orientalis dapat mengedit, menapis, mencetak dan menerbitkan banyak sumber-sumber warisan Islam yang penting walaupun pada setengah kajiannya bersikap berkecuali tetapi akhirnya dijadikannya suautu penyelewengan ilmu pengetahuan. Dengan penyataan ini, terbuktilah bahawa orang-orang Eropah telah berjaya menguasai sumber-sumber warisan Islam.

Dengan objektif-objektif keagamaan, penjajahan, menjadi perkhidmatan Yahudi, perdagangan dan kajian ilmiah telah mendorong para Orientalis memperluaskan usaha mereka untuk melihat kesucian agama Islam terkubur di atas muka bumi ini.

BAB 1 - DEFINISI ORIENTALISME


Al-Istisyraq (Orientalisme) ialah ilmu Timur atau ilmu yang berhubung dengan dunia Timur. Perkataan mustasyriq dengan makna yang umum digunakan kepada setiap orang Barat yang pakar dalam mengkaji ilmu Timur sama ada kepakarannya itu sudah sampai kemuncak atau pertengahan, ataupun yang rendah sekali dalam bidang bahasa, sastera, tamadun dan agama.

Makna khusus al-Istisyraq (Orientalisme) iaitu kajian Barat yang berhubung dengan Islam sama ada dalam bidang bahasa, sastera, sejarah, aqidah, syariah, tamadun secara umum (Dr Mahmud Hamdi Zaqzuq. 1989: 2).

Dr. Ahmad Abdul Hamid Ghurab C (1991: 20-21) turut mendefinisikan bahawa Orientalisme adalah kajian yang akademis, yang dilakukan oleh bangsa Barat yang kafir, khususnya dari kalangan ahlul kitab tentang Islam dan umat Islam dengan umat Islam dengan segala aspek, baik mengenai aqidah, syariat, pengetahuan, kebudayaan, sejarah, aturan dan peraturan, hasil bumi dan potensinya. Dengan bertujuan untuk merosakkan dan mengotori kesucian Islam, mmeniupkan keraguan kepada kaum muslimin akan kebenaran dan kepercayaan mereka terhadap ajarannya, menyesatkan mereka (muslim) dari jalan yang diharuskan dalam syariat. Kemudian dengan berbagai cara yang diusahakkan agar mereka terpengaruh untuk mengikuti ajaran dan pemikiran Barat. Dengan menyatakan bahawa semua kajian itu adalah ilmiah dan objektif. Ini kerana mereka merasakan adanya keunggulan dan kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki bangsa Barat atas bangsa Timur yang Islam.

Perkataan Orientalisme adalah asal dari perkataan “Orient” yang bererti Timur yang diambil daripada Bahasa Perancis kemudian dipergunakan dalam berbagai bahasa di Eropah termasuk Inggeris. Orientalis adalah kata sifat yang bermakna sesuatu yang bersifat ketimuran. Tambahan kata isme (Belanda) atau ism (Inggeris) menunjukkan satu fahaman (aliran pemikiran) ajaran atau amalan. Perkataan berlawanan bagi Orient ialah Occident yang bererti Barat.

Mengikut The Living Webster Encylopedia Dictionary Of The English Language – Orientalisme ditakrifkan sebagai hal-hal yang bersifat ketimuran; iaitu keanehan(orang melabelkan orang Timur separuh manusia dan separuhnya tidak) dunia timur tentang ilmu pengetahuan. Terutama dalam soal bahasa, kesusasteraan, atau kebudayaan.

Orientalis adalah orang Barat yang mengkaji (Jepun, Korea, Afrika, Islam) bahasa, kesenian dan lain-lain yang berhubung dengan negara Timur.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa para orientalis telah membuat kajian pada beberapa bidang dalam ruang lingkup yang amat luas. Antaranya ialah; bidang kepurbaan (archeology), bidang sejarah (history), agama (religion), bahasa (langustic), keturunan (ethnology), adat istiadat (customs), kekuasaan (politic), ekonomi (economy), dan sebagainya.BAB 2 - SEJARAH RINGKAS KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN
ORIENTALISME


Adalah sukar untuk para ahli sejarah dan pengkaji menentukan tarikh yang tepat bila bermulanya gerakan Orientalisme. Sesetengah pengkaji menyatakan permulaan lahirnya Orientalisme secara rasminya ialah bersamaan revolusi perhimpunan gereja di Vienna pada tahun 1312 Masihi yang bertujuan pada mulanya mengkaji tentang Arab, Greek, Yahudi, Syria berpusat di Paris, Oxford, Bologna, Avignon dan Salaman ca (Said. 1995: 49-50). Dan ini merupakan faktor utama kajian tentang Timur bermula (Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlidisham Mohd Nasir. 2003: 95).

Walaubagaimanapun, pengkaji-pengkaji Eropah tidak berpuas hati dengan kenyataan tarikh kemunculan gerakan Orientalisme. Mereka masih meneruskan kajian untuk mendapatkan tarikh-tarikh yang benar.

Penyebaran Islam yang meluas serta pantas di Timur dan di Barat telah membuka mata ketua-ketua agama Kristian terhadap Islam. Maka, bermulalah pegajian agama Islam secara mendalam di kalangan orang Kristian dengan tujuan untuk menjaga saudara Kristiannya daripada memeluk agama Islam. Antara buku-buku karangan mereka ialah Muhawarat Ma’a Muslim dan Irshadat al-Nasara fi Jadal al-Muslimin yang dikarang oleh Yuhana al-Damashqi (676-749M).

Ada juga sebahagian pengkaji menyatakan Orientalisme mula sejak dua kurun sebelum itu, iaitu pada kurun ke sepuluh Masihi. Buku penulisan Najib al-Aqiqi yang berkaitan dengan Orientalisma (tiga juzuk) mencatatkan bahawa orientalisme telah wujud sejak seribu tahun yang lalu.

Faktor lain yang menyebabkan kemunculan orientalisme Barat adalah melalui pertentangan yang berlaku di antara Ilam dan Kristian di Sepanyol dan Sevilla sebagaimana Perang Salib telah mendorong orang Eropah untuk berusaha mempelajari ajaran Islam dan adat resamnya. Oleh yang demikian, dapatlah dikatakan bahawa tarikh awal gerakan orientalis ialah tarikh pertentangan antara agama Kristian di Barat dengan agama Islam di Timur daripada aspek agama dan ideology sejak kurun pertengahan (Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq. 1989: 2-4).BAB 3 - CIRI-CIRI ORIENTALISME


Dalam kajian orientalisme mempunyai beberapa ciri-ciri khusus yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman orientalisme itu sendiri. Di antaranya ialah;

(1) Orientalisme adalah satu kajian yang mempunyai ikatan yang sangat erat hubungannya dengan kolonial Barat khususnya kaum kolonial Britian dan Perancis sejak akhir abad delapan belas hingga selesai perang dunia kedua, kemudian diteruskan oleh Amerika sebagai symbol (kolonial Barat) hingga dewasa ini.

(2) Orientalisme merupakan gerakan yang mempunyai ikatan yang sangat kuat
dengan akan Kristianisasi. Hal ini terbukti dengan meramaikan kaum Nasrani
dan menempatkan diri mereka di sekolah kepasturan untuk mengkaji kitab-
kitab perjanjian lama dan perjanjian baru.

(3) Orientalisme merupakan kajian gabungan yang kuat antara kolonialisme
dengan gerakan kristianisasi yang mengkaji ilmiah dan objektifnya tidak
dapat ditanggungjawabkan secara mutlak, khususnya dalam mengutarakan
kajian tentang Islam.

(4) Orientalisme merupakan satu bentuk kajian yang dianggap paling berpotensi
dalam politik Barat untuk melawan Islam dan kaum Muslimin (Dr. Ahmad
Abdul Hamid Ghurab C. 1991: 21-23).

BAB 4 - ORIENTALISME DAN KEBANGKITAN ISLAM


Definisi: Kebangkitan

Merujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). (2002:101). Kebangkitan dapat ditaklifkan kebangunan, kesedaran serta kegiatan yang membawa kemajuan.

Ini bermakna kebangkitan adalah satu proses pembangunan, kesedaran tentang perkara yang perlu direformasikan yang mana melibatkan kegiatan-kegiatan yang membawa kemajuan kepada masyarakat sesuatu tamadun.

Orientalisme dan kebangkitan Islam adalah berkait rapat dengan munculnya Jemaah Ikhawanul Muslimin di Mesir yang di asaskan oleh al-Imam Assyhid Hasan al-Banna pada tahun 1347 H / 1928 M. Pertubuhan ini telah memberi kesedaran kepada umat Islam terhadap metod-metod dakwahnya dengan cara menyedarkan pengamalan ajaran agama Islam, dan diserapkan dikalangan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Organisasi ini berkembang dengan baik, bahkan tersiar sampai ke seluruh negeri Islam, dan mendapat perhatian yang positif terutamanya di kalangan pemuda dan pemudi.
Dengan fahaman dan semangat perjuangan yang ditiup oleh al-Syhid Hasan al-Banna , maka dengan itu muncullah pergerakan kebangkitan umat Islamiyah. Maka para musuh-musuh Islam meningkatkan pengawasan terhadap usaha-usaha dan bercita-cita untuk mematahkan semangat yang dibawa oeh Ikhawanul Muslimin.


BAB 5 – PERMUSUHAN ORIENTALIS TERHADAP KEBANGKITAN ISLAM


Permusuhan yang timbul kerana Orientalis bertujuan untuk belajar dan mendalami Islam dengan maksud untuk memadamkan cahaya Allah swt. Buktinya adalah melalui dalil ayat al-Quran surah al-Taubah, ayat 32;

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوههم و يأبى الله الا أن يتم نوره و لو كره المثركون32

Maksudnya: “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah swt dengan mulut (ucapan) mereka, dan Allah swt tidak mengkehendaki selain menyempurnakan cahayaNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai”.

Permusuhan paling besar yang dihadapi oleh kebangkitan Ikhawanul Muslimin adalah permusuhan terhadap aqidah yang diketuai oleh sekumpulan Yahudi Zionis. Yang mana mereka menggunakan senjata pengkajian ke atas ilmu-ilmu dan seterusnya dengan ilmu-ilmu tersebut mereka meruntuhkan kekhalifan Islam.

Permusuhan kedua adalah akibat daripada perasaan takut di kalangan Bangsa Eropah (Barat) kepada kebangkitan Islam yang dianggap akan menghalangi tujuan mereka, menghentikan perlawanan mereka dengan berusaha untuk mengembalikan kemuliaan dan kejayaan Islam, serta mejaga hak asasi kaum muslimin yang telah dirampas oleh ahli kitab yang diketuai oleh Zionis Yahudi (Dr. Ahmad Abdul Hamid Ghurab C. 1991: 213).

Jelaslah bahawa sejak berkembangnya gerakan kebangkitan di atas dunia ini, maka kemunculan dan para Orientalis giat merancang dan seterusnya mengaplikasikan perancangan mereka ke atas kebangkitan Islam. Usaha mereka ini dilihat sebagai cendawan yang tumbuh selepas hujan. Mereka telah mewujudkan kongres-kongres, penerbitan, dan sebagainya oleh pengkaji ilmiah di seluruh wilayah Barat sebagai tulang belakang kepada perjuangan mereka.
BAB 6 – PERKEMBANGAN KAJIAN ORIENTLISME DAN HUBUNGAN
DENGAN SPIONASE

Dr. Ahmad Abdul Hamid Ghurab.C dalam buku karangannya ‘Menyingkap Tabir Orientalisme’, 1991: 215-216 menyatakan dalam perkembangan ini, dijelaskan sejauh mana perkembangan dan perluasan kajian orientalisme khususnya berkaitan Islam, wilayah Islam dan kebangkitan Islam. Juga dibincangkan sejauh mana perkaitan pengkajian tersebut dengan lembaga spionase Barat, Amerika dan Israel. Jadi, disini disertakan beberapa contoh.

Pengkajian orientalisme berkembang dengan pesat pada akhir dekad ini. Tumpuan utama pengkaji Orientalis ialah mengkaji tentang Timur Tengah kerana ianya merupakan sasaran utama dan paling strategik khusus dalam usaha untuk mengumpulkan data sekaligus dijadikan sebagai kajian untuk mencari penyelesaian .

Perkembangan Orientalisme sangat pesat . Khususnya di Amerika selepas perang dunia kedua. Dengan itu lahirlah pengkaji yang makin banyak, khususnya di universiti-universiti di Kanada dan Amerika. Pada tahun 1969 jumlah muridnya tercatat hanya 363 mahasiswa, kemudian pada tahun 1986 meningkatan kepada 670 orang. Kemudian jumlah anggota ikatan pengkaji Timur Tengah di Amerika berjumlah 823 orang pada tahun 1977 dan angka ini meningkat kepada 1582 orang pada tahun 1986. Yang mana mereka adalah terdiri daripada pakar-pakar dalam bidang seperti sejarah, politik, ekonomi, biologi dan sosiologi, disamping kajian tentang agama (Islam). Kemudian pada tahun 1987, lembaga itu telah mampu mengumpulkan beberapa masalah untuk dikaji. Ianya terdiri daripada (70,000) permasalahan (lihat buku Fundamentalisme in Arab World karangan Richard. D).

Contoh yang lain seperti majalah Time Amerika, pada edisi tanggal 13 Januari 1986, telah mengungkapkan adanya dokumen rahsia, yang menyatakan bahawa orientalis Yahudi yang sangat iaitu Nadaf Syafra, director lembaga pengkajian Timur Tengah pada

Universiti Harvard Amerika, telah menerima wang sebanyak 45 ribu dolar Amerika dari pihak CIA untuk mengadakan kongres tentang Fundamentalis Muslimin shohwah Islamiyah. Dan seperti biasanya, mereka menyatakan bahawasanya kongres internasional itu bekerja dalam rangka pengkajian ilmiah yang murni.

CIA merupakan penanggungjawab utama dalam menangani masalah perkembangan kebangkitan Islam di Mesir. Sebab Mesir dianggap sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, kerana dengan adanya al-Azhar, dan awal mula munculnya gerakan Ikhawanul Muslimin juga dari sana. Malah salah satu dari anggota badan intelektual CIA dengan terus terang mengakui bahawa badan intip rahsia Amerika sangat memerhatikan semua kegiatan organisasi Islam yang berhaluan keras (fundamentalis) dan juga semua kegiatan Ikhawanul Muslimin di Mesir.5.3 – Kajian Orientalis Terhadap Kebangkitan Islam


Beberapa kajian telah dilakukan kaum Orientlis terhadap perkembangan kebangkitan Islam. Antaranya ialah ;

(1) Lembaga Akademik Israel untuk penelitian, di Cairo – Mesir.
Lembaga ini didirikan di Cairo pada Mei 1982. Merupakan salah satu hasil persepakatan dari perjanjian Camp David, yang ditandatangani oleh Anwar Sadat dengan pemerintahan Israel pada tahun 1979. Ia juga merupakan satu badan intelektual yang bermukim di tengah kota Cairo unruk mengetahui lebih lanjut dan lebih detail mengenai kehidupan rakyat Mesir dari semua segi aspek. Khususnya gerakan Ikawanul Muslimin. Disamping itu, lembaga ini juga menjalankan aktiviti menyebarluaskan kebudayaan Israel, aliran dan cara kehidupan yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta mempengaruhi masyarakat Muslim.

(2) Penerbitan buku Fundamentalis in Arab World, karangan tokoh Orientalis
Amerika , bernama Richard D.
Buku tersebut merupakan buku rujukan utama bagi kaum orientalis dalam mempelajari dan mendalami tentang kebangkitan Islam. Diterbitkan di Amerika pada tahun 1984. Antara kelebihan buku tersebut ialah: Pertamanya, ada hubungkaitnya penulis dengan pemerintah dan lembaga-lembaga formal serta badan intelektual. Keduanya, menjadi pengacau dengan sengaja terhadap Islam dan kesatuan Islam dan sebagaimananya. Dan lainnya seperti, penggunaan istilah non Islami untuk Islam dan muslimin. Penjelasan lanjut sila rujuk buku ‘Menyingkap Tabir Orientalisme’ karangan Dr, Ahamd Abdu Hamid Grurab.C.5.4 – Siasatan Orientalis Untuk Memadamkan Kebangkitan Islam


Kaum Orientalis tidak jemu-jemu berusaha keras untuk membuat taktik dan siasatan untuk mematahkan kebangkitan Islam. Tidak diragukan lagi bahawa pengkajian orientalisme tentang ilmu-ilmu Islam dan pergerakan Islam merupakan salah satu bentuk taktik dan siasatan yang berbentuk bahaya. Ini kerana taktik ini mencerminkan satu usaha yang terencana dalam menghalang kebangkitan itu. Barangkali gambaran yang paling tepat dan pasti benar adalah apa yang difirmankan Allah swt dalam surah al-Anfal ayat 30:

... و يمكرون و يمكر الله و الله خير المتكرين 30

Maksudnya: “Mereka memikirkan tipudaya dan Allah menggagalkan tipudaya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipudaya”.

Misalnya, dalam intisari kajian politik kekuasaan Anwar Sadat, beliau telah menasihatkan kepada pemerintah Arab seperti berikut;
1. 0Islam.
2. Jangan menggunakan senjata agama untuk menegakkan Islam.
3. Membuat kebijaksanaan politik luar negeri dan dalam negeri yang disamakan dengan moral keagamaan dan kebudayaan yang berlaku.
4. Berusaha menggantikan organisasi Islam yang mampu memenuhi kehidupan, dan menggantikan kedudukan kaum fundamentalisme ekstrimis.
5. Melaksanakan susunan organisasi baru yang tidak terlalu dominan dan tidak ekstrim (Dr. Ahmad Abdul Hamid C. 1991:239-242).

Maka, jelaslah di sini bahawa dunia Barat dan negara non Muslim merasa khuatir dan takut kepada kebangkitan Islam yang konsisten terhadap ajaran Islam. Mereka sanggup menerima pengganti apa pun jenisnya dari Islam, yang penting dapat mereka kendali.
Kesimpulan


Oleh yang demikian sebagai peringatan kepada kaum Muslimin, perlulah berhati-hati dengan strategi-strategi dan siasatan-siasatan kaum orientalis untuk menghancurkan dan melihat Islam serta segala gerakan kebangkitan Islam terhapus dari muka bumi Allah swt. Tidak perlu timbul persoalan atau memberi komenter, kerana segala strategi dan siasatan merka telah menjadi bukti yang paling jelas dan merekalah musuh penyiasat yang paling jahat. Firman Allah swt dalam surah Ali Imran ayat 118:

... قد بدت البغضاء من أفواههم و ما نخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الأيات إن كنتم تعقلون 118

Maksudnya: “ …telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa-apa yang disembunyikan dalam hati mereka adalah lebih besar lagi. Sesungguhnya telah Kami terangkan ayat-ayat Kami jika kamu memahaminya”.

Akhirnya, segalanya bergantung kepada kaum Muslimin itu sendiri untuk selalu berwaspada dan mempunyai kesedaran yang mendalam tentang bahaya kaum Orientalis dan segala anasir yang mengintai-intai untuk meruntuhkan pegangan aqidah, syariat dan akhlak seluruh kaum Muslimin dan mahu menciptakan satu labelan yang buruk ke atasnya. Kaum Muslimin perlulah bangun dengan penuh keimanan dan ketaqwaan disertai dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang mendalam dan semangat yang jitu dari seluruh individu, kumpulan mahupun gerakan-gerakan Islamiyah seluruh dunia, maka kedaulatan Islam akan kembali gemilang dengan tertegaknya kalimah لا إله إلا الله di atas muka bumi Allah swt.


RUJUKAN

1. Al-Quran dan Terjemahannya

2. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq. 1989. Orientalisme Kesan Pemikirannya Terhadap Tamadun Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

3. Edward Said. 1981. Orientalis, Terjemahan Abu Bab. Beirut. Mu’assasah-Ablath al-Arabiyyah.

4. Hajah Noresah bt Baharom. 2002. Kamus Dewan (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

5. Dr. Ahmad Abdul hamid Ghurab C. 1991. Menyingkap Tabir Orientalisme. Jakarta. Pustaka al-Kautsar.

6. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Badlidisham Mohd Nasir. 2003. Isu-isu Kemasyarakatan Islam. Selangor. Fakulti Pengajian Islam, UKM.

7. Fathi Yakan. 1986. Dunia Islam Dan Tipu Daya Antarabangsa Sepanjang Kurun Empat Belas Hijrah. Selangor. Dewan Pustaka Fajar.

KEWAJIPAN BERDAKWAH


1.0 PENGENALAN

Kesyumulan dakwah memanifestasikan kecemerlangan ummah menjadi paksi utama pendakwah merealisasikannya dalam segenap dimensi perjalanan dakwahnya. Kesyumulan dakwah perlu ditinjau daripada sudut pendakwah itu sendiri, sasaran dakwah, metodologi atau dakwah yang jitu dan Islam menjadi topik atau teras kepada dakwah itu sendiri. Dengan kata lain, Islam adalah asas atau dasar pertama dalam dakwah.
Dakwah yang dimaksudkan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ( 2000: 5 ) dalam kitab Usul al-Dakwah ialah seru kepada Allah SWT. Di mana Allah SWT berfirman:

Maksudnya: " Katakanlah: Inilah jalanku, aku menyeru kepada agama Allah SWT atas bukti yang nyata. Aku dan orang yang mengikutiku; Maha Suci Allah, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain " ( Yusuf 12: 108 ).

Menurut beliau, yang dimaksudkan seruan kepada Allah SWT ialah seruan kepada agamaNya iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw daripada Allah SWT. Firman Allah SWT:

Maksudnya: "Sesungguhnya agama ( yang benar dan diredhai ) disisi Allah SWT ialah Islam. Dan Orang-orang ( Yahudi dan Nasrani )yang diberikan Kitab itu tidak berselisih ( mengenai agama Islam dan enggan menerimanya ) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenaranNya, ( perselisihan itu pula ) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ( ingatlah ), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah SWT, maka sesungguhnya Allah SWT amat segera hitungan hisabnya " ( Al Imran 3: 19 ).

Islam merujuk Kamus Pengetahuan Islam ( 1980: 142-143 ) bermaksud agama Allah SWT yang disyariatkanNya sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad saw menyuruh mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Dasar-dasar agama tidak berubah pada setiap zaman. Menuntut kepada kepercayaan kepada Allah SWT, keimanan kepada para malaikat, dunia akhirat dan sebagainya. Perubahan hanya berlaku dalam perkara-perkara yang berhubung syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah yang terakhir dan yang menasakhkan syariat agama yang terdahulu. Dan syariat ini akan berkekalan sehingga akhir zaman, kerana ia bersesuaian pada setiap masa dan di setiap tempat.

Maksudnya: " Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi " ( Alimran 3: 85).

Dakwah diperlukan sepanjang zaman dan setiap saat serta waktu. Tiada terhad dalam batas dan ruang lingkup yang sempit, malah usaha dakwah telah mengorak langkah hingga ke peringkat global sejak bermulanya zaman Nabi Muhammad saw. Pendakwah perlu berbekalkan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia dalam melaksanakan dakwah bil al-hal, dakwah bil al-lisan dan sebagainya. Keutamaan penilaian pendakwah bukan sahaja pada kuantitinya, tetapi nilai kualiti pendakwah dan usaha dakwah itu lambang kesyumulan dakwah itu sendiri.

Nabi Muhammad saw diutuskan Allah SWT untuk menyampaikan dakwah Islamiah dengan pendekatan yang baik serta sempurna. Sepanjang hayat baginda dihabiskan dengan berdakwah kepada Allah SWT iaitu selepas kerasulan baginda. Allah SWT berfirman:

Maksudnya: " Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, dan pembawa berita gembira serta pemberi amaran kepada orang yang engkar. Dan juga sebagai penyeru manusia seluruhnya kepada agama Allah SWT dengan taufik yang diberiNya; dan sebagai lampu yang menerangi " ( al-Ahzab 33: 45-46 ).

Dengan firman Allah SWT ini, jelaslah bahawa Nabi Muhammad saw adalah pendakwah terulung dalam sejarah Islam. Baginda telah menjalankan dakwahnya dengan secara berkesan ke atas masyarakat ketika itu berlandaskan al-Quran dan sunnah baginda sendiri. Risalah baginda bersifat sejagat merangkumi seluruh umat manusia tidak terbatas kepada bangsa tertentu sahaja.

Kertas kerja ini cuba membincangkan mengenai kewajipan berdakwah berdasarkan ayat-ayat yang terdapat dalam al-Quran al-Karim. Perbicangannya berdasarkan kitab-kitab dakwah seperti al-Munthalaq karangan Muhammad Ahmad al-Rasyid, kitab al-Dakwah al-Islamiah karangan Dr. Ahmad Ahmad Ghalwasy, kitab Usul al-Dakwah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, kitab Tafsir al-Qurthubi, kitab Tafsir Fi Zilalil al-Quran, Tafsir Ibn Kathir dan lain-lain.


1.0 PENGERTIAN DAKWAH

Dakwah daripada segi bahasa bererti menuntut dan meminta. Manakala daripada segi analogi ia bermaksud seseorang Muslim yang berkepakaran dalam ilmu dan agama dengan mengajar kepada individu perkara-perkara agama, memotivasikan individu dengan perkara kebaikan, menyelamatkan mereka daripada keadaan yang buruk, memperingatkan mereka akan kejahatan atas sekadar kemampuan yang ada demi mencapai kejayaan bersama kebahagiaan pada masa kini dan masa akan datang ( Sholeh Ibn Abdullah Ibn Hamid 1999: 9 ).

Manakala Dr. Abdul Karim Zaidan ( 2000: 5 ) mendefinisikan dakwah sebagai seruan kepada Allah SWT iaitu seruan kepada agamaNya yang dibawa oleh Rasulullah saw daripada Allah SWT.

Oleh yang demikian, dapat disimpulkan daripada kedua-dua takrif ini, dakwah adalah satu usaha membawa manusia kepada jalan kebaikan iaitu menuju ajaran agama Allah SWT yang suci iaitu Islam. Ini dilakukan oleh pendakwah yang mempunyai ilmu kepakaran dalam dakwah dan dalam kadar kemampuannya.
2.0 KEDUDUKAN HUKUM DAKWAH

Merujuk petikan daripada Muhammad Ahmad al-Rasyid ( 2000: 89-91 ), kebanyakan manusia menyangkakan kenyataan para ulamak fuqaha bahawa dakwah hukumnya fardhu kifayah ke atas setiap muslim. Di mana apabila terdapat sebahagian umat Islam menjalankan dakwah, maka akan dikecualikan berdakwah bagi sebahagian yang lain. Namun demikian, kefahaman sedemikian terdapat perbincangannya.

Menurut Muhammad Ahmad al-Rasyid, dakwah kepada sesuatu kebaikan dan keteragongan dakwah ialah berdakwah kepada Allah SWT. Ia adalah fardhu ke atas setiap muslim dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Ini kerana dakwah adalah sebahagian daripada sifat orang Mukmin. Manakala hadis Rasulullah saw menyuruh setiap muslimin dan muslimah menghapuskan kemungkaran dengan kadar kemampuan mereka. Apabila tercapai maksud tersebut, maka tidak dituntut ke atas muslim lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, setiap muslim perlu menyuruh kepada membuat kebaikan dan melarang daripada perkara kemungkaran tanpa menanti orang lain melakukannya. Sekiranya tiada sesiapa yang melaksanakan amar makruf nahi mungkar, maka berdosa bagi setiap individu. Muslim menyeru atau berdakwah kepada jalan Allah SWT dengan beriman kepada Allah SWT dan rasulNya. Sepertimana firman Allah SWT:

Maksudnya: " Katakanlah: Inilah jalanku, aku menyeru kepada agama Allah atas bukti yang nyata. Aku dan orang yang mengikutiku; Maha Suci Allah, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain " ( Yusuf 12: 108 ).
Setiap muslim juga tidak dikecualikan untuk berdakwah kepada Allah SWT. Namun, sekiranya tiada kemampuan untuk mengajak sasaran kepada jalan Allah SWT, maka muslim yang lain perlu mengambil usaha dakwah tersebut. Ganjaran kepada pendakwah tidak terlihat di awal usaha dakwahnya, tetapi sekiranya seseorang muslim meninggalkan dakwah kepada Allah SWT selamanya, secara berterusan dan sengaja, maka sebenarnya individu tersebut adalah tidak memahami firman Allah SWT:

Maksudnya: " Katakanlah: Inilah jalanku, aku menyeru kepada agama Allah atas bukti yang nyata. Aku dan orang yang mengikutiku; Maha Suci Allah, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain " ( Yusuf 12: 108 ).

Menurut Muhammad Ahmad al-Rasyid lagi, dengan ini bermaksud fardhu kifayah ditujukan seluruh muslimin yang mengetahui akan kefardhuan ini. Manakala difardhukan kepada mereka yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Ini berdasarkan ayat al-Quran, firman Allah SWT:


Maksudnya: " Dan hendaklah ada diantara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan ( mengembangkan Islam ), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang dari segala perkara yang salah ( buruk dan keji ). Dan mereka yang bersifat demikian, ialah orang-orang yang berjaya " ( Al Imran 3: 104 ).

Maka setiap ummah iaitu jemaah perlu berdakwah kepada Allah SWT, bantu membantu dalan setiap perkara dalam mencapai maksud sesiapa yang mendirikan dakwah bererti ia telah mendirikan agama dan mengembangkan dakwahnya. Sekiranya setiap Muslim tidak melakukan sedemikian, maka berdosa keseluruhannya ( Muhammad Ahmad al-Rasyid 2000: 90 ).

Merujuk Ahmad Ahmad Ghalwasy ( th: 234 ) dalam kitabnya al-Dakwah al-Islamiah Usulaha wa Wasa'illaha, ayat ini menunjukkan kefardhuan berdakwah kepada kebaikan iaitu dakwah kepada Islam.

Dalam tafsir al-Maraghi meringkaskan bahawa menerusi ayat-ayat ini, mereka disuruh untuk membantu orang lain dalam anggota masyarakat dan menganjurkan mereka mematuhi perintah Allah SWT, menjauhi laranganNya bagi memastikan keterperiharaan hukum-hukum syariat dan ketetapannya. Dengan itu membolehkan setiap jiwa individu mencintai kebaikan dan tertarik untuk melakukan pembaikan bersama dan menjaga maslahat dirinya sendiri. Pendakwah-pendakwah perlu memenuhi syarat-syarat agar mencapai matlamat dengan baik dan menjadi contoh teladan dalam aspek ilmu dan praktiknya. Mereka perlu pertamanya memahami isi kandungan al-Quran, hadis Rasulullah saw dan contoh teladan daripada Rasulullah saw serta para khulafa' al-Rasyidin. Keduanya, pendakwah perlu peka dengan keadaan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah daripada dimensi selok belok masalah, tabiat, akhlak dan pergaualan mereka dengan masyarakat. Ketiganya, mereka perlu menguasai bahasa masyarakat sasaran dakwah. Ini kerana Rasulullah saw pernah menyuruh beberapa orang sahabat mempelajari Bahasa Ibrani bagi memudahkan pergaulan dengan bangsa Yahudi yang menjadi jiran baginda dan mengetahui keadaan mereka yang sebenar. Keempatnya, pendakwah perlu mengetahui agama dan tradisi serta pelbagai aliran fahaman di kalangan masyarakat bagi memudahkan diri pendakwah mengetahui perkara yang batil dan perkara yang hak atau benar. Ini jelas membuktikan bahawa pendakwah tidak mampu menjalankan usaha dakwah melainkan golongan tertentu yang benar-benar memahami rahsi hokum Islam, hikmah tasyri' dan pengertiannya amat mendalam ( al-Maraghi 1974: 21-23 ).


3.0 KEWAJIPAN BERDAKWAH

Al-Quran banyak menyentuh mengenai kewajipan berdakwah kepada Allah SWT. Antaranya, Ahmad Ahmad Ghalwasy ( th: 234 ) menyatakan antara ayat-ayat al-Quran berkaitan suruhan berdakwah ialah:Maksudnya: " Serulah ke jalan Tuhanmu ( wahai Muhammad ) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka ( yang engkau serukan itu ) dengan cara yang lebih baik " ( al-Nahl 14: 125 )

Menurut Muhammad Ahmad al-Rasyid ( 2000: 83 ) seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw, firman Allah SWT:

وادع إلى ربك و لا تكونن من المشركين

Maksudnya: " Dan serulah manusia kepada agama TuhanMu dan janganlah engkau menjadi seperti kaum musyrikin " ( al-Qasas 20: 87 ).

Ayat ini merujuk Majmuk Fatawa Ibn Taimiah menjelaskan termasuk seluruh Muslim keseluruhannya dalam berdakwah, kerana asal yang dinyatakan oleh Allah SWT kepada rasulNya termasuk umatnya tanpa pengecualian seorang pun. Allah SWT memberkati umat yang menjalankan dakwah. Ini bermakna sesungguhnya Allah SWT memuliakan umat Islam yang berganding bahu bersama rasulNya dalam menjalankan usaha dakwah kepadaNya. Manakala, terdapat juga ayat-ayat al-Quran berkaitan tuntutan ke atas umat Islam dan kewajipan menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Seperti firrman Allah SWT:

Maksudnya: " Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat baik, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta ta'at kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana" ( al-Taubah 9: 71 ).

Menurut al-Qurtubi ( 2001: 47 ), Allah SWT telah menjadikan suruhan mengerjakan perkara-perkara makruf dan meninggalkan segala kemungkaran berbeza antara orang-orang Mukmin dan orang-orang munafik. Ini menunjukkan khusus kepada orang-orang Mukmin dalam menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi segala laranganNya dengan cara berdakwah kepada Islam.

Imam Ghazali ( 1998: 426 ) dalam kitab Ihya Ulumuddin menolak ayat di atas dengan hujjah-hujjahnya. Beliau menyatakan, firman Allah SWT;

Maksudnya: " Ahli-ahli Kitab itu tidaklah sama. Diantaranya ada golongan yang ( telah memeluk Islam dan) tetap ( berpegang kepada agama Allah SWT yang benar ), mereka membaca ayat-ayat Allah SWT ( Al-Quran ) pada waktu malam, semasa mereka sujud ( mengerjakan sembahyang ).Mereka beriman kepada Allah SWT dan hari Akhirat, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah ( buruk dan keji ), dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka (yang demikian sifatnya ) adalah dari golongan orang-orang yang salah " ( Al Imran 3: 113-114 ).

Imam Ghazali ( 1998: 426 ), menyatakan ayat di atas bermaksud Allah SWT tidak mengakui mereka termasuk golongan orang-orang soleh dengan hanya beriman kepada Allah SWT, beriman kepada hari akhirat, tetapi Allah SWT tambahkan ke atas mereka suruhan membuat kebaikan dan meninggalkan larangan Allah SWT melalui firman Allah SWT:

Maksudnya: " Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat baik, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta ta'at kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT; sesungguhnya Allah Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana " ( al-Taubah 9: 71 ).

Namun yang demikian, menurut Imam Ghazali ( 1998: 426 ) lagi, Allah SWT menganjurkan kepada orang-orang Mukmin melakukan kebaikan dan melarang daripada segala kemungkaran. Sesiapa yang meninggalkannya, maka terkeluar daripada sifat mukmin seperti yang dikehendaki dalam ayat tersebut. Firman Allah SWT:


Maksudnya: " Orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat ( di dalam Zabur dan Injil ) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan menceroboh. Mereka tidak saling melarang satu sama lain terhadap kemungkaran yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya amat buruk segala perbuatan yang mereka lakukan " ( al-Maidah 5: 78-79 ).

Ayat ini mengandungi ketegasan kerana penerangan mereka berhak mendapat kutukan dengan sebab meninggalkan amar makruf nahi mungkar ( Imam Ghazali 1998: 426 ).

Ibn Kathir ( 1993: 78 ), mentafsirkan bahawa Allah SWT memberitahu bahawa Dia telah melaknat orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israil dalam waktu yang sangat lama, iaitu melalui wahyuNya yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s dan atas lisan Isa a.s putera Maryam a.s, disebabkan kederhakaan mereka kepada Allah SWT dan permusuhan yang mereka lakukan terhadap makhlukNya. Al-'Aufi mengatakan daripada Ibnu Abbas: " Mereka dilaknat dalam Kitab Taurat, Injil, Zabur serta dalam al-Quran. Kemudian Allah SWT menjelaskan keadaan mereka tentang kebiasaan mereka pada masa itu, di mana seseorang tidak melarang orang lain daripada melakukan dosa dan perbuatan yang diharamkan. Setelah itu, Allah SWT mencela mereka atas perbuatan itu. Lantaran itu, Allah SWT berfirman لبئس ما كانوا يفعلون bermakna " Sesungguhnya amat buruk apa yang selalu mereka lakukan itu ".

Manakala Sayyid Qutb ( 1987: 948-949 ) dalam Kitab Fi Zilalil Quran, mentafsirkan ini bukan semata-mata menyuruh dan melarang kemudian menyelesaikan masalah. Malahan kerosakan, maksiat dan pencabulan itu perlu ditentang dengan usaha gigih dan berterusan, melalui pemulauan serta pencegahan dengan menggunakan kekuatan. Penentangan kepada kemungkaran oleh Muslim perlu mempunyai keiamanan yang tulen terhadap Allah SWT dan seterusnya mampu dapat merealisasikan kehidupan yang terpancar daripada dasar aqidah tulen kerana masyarakat umat Islam mengambil undang-undang dan syariat Allah SWT dan berdiri atas sistem Allah SWT tersebut. Daripada itu, pengorbanan yang tinggi dapat membina masyarakat yang baik, masyarakat yang ditegakkan atas sistem Allah SWTdalam perlaksanaan amar makruf nahi mungkar. Oleh yang demikian, segala nas al-Quran dan Hadis yang mneyebut tentang amar makruf nahi mungkar adalah memperkatakan mengenai kewajipan seseorang Muslim berdakwah dalam masyarakat Islam.

Namun yang demikian, Imam Ghazali juga mendatangkan dalil-dalil berkaitan keutamaan amar makruf nahi mungkar. Firman Allah SWT:

Maksudnya: " Kamu ( Wahai umat Muhammad )adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, dan melarang daripada segala perkara yang salah ( buruk dan keji ), serta kamu pula beriman kepada Allah ( dengan sebenar-benar iman ). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasara ) itu beriman ( sebagaimana yang semestinya ), tentulah ( iman ) itu menjadi baik bagi mereka. ( Tetapi ) diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik " ( Al Imran 3: 110 ).

Pada firman Allah SWT menurut al-Qurtubi ( 2001: 117-119 ) terdapat tiga permasalahan:

Permasalahan pertama: Pada firman Allah SWT كنتم خير أمة أخرج للناس . Iaitu diriwayatkan oleh al-Tarmizi daripada Bahza Ibn Hakim daripada bapanya daripada datuknya, beliau telah mendengar daripada Rasulullah saw berkata pada firman Allah SWT كنتم خير أمة أخرج للناس. Baginda bersabda: " Kamu adalah 70 umat yang ada kebaikan padanya, dimuliakan di sisi Allah SWT. Ibn Abbas berkata: Mereka adalah umat yang berhijrah daripada Mekkah ke Madinah dan terlibat dalam Perang Badar dan Perjanjian Hidaibiyah. Omar al-Khatab berkata: Sesiapa yang berhijrah, maka samalah seperti hijrah daripada Mekkah ke Madinah. Mujahid berkata: kamu adalah umat yang baik sekiranya menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran.
Permasalahan kedua: Berkenaan hadis Imran Ibn Hussain, di mana Rasulullah saw bersabda mafhumnya yang menunjukkan umat yang terawal adalah lebih afdal daripada selepas zaman Rasulullah saw. Manakala Abu Umar Ibn Abdul Bir umat selepas zaman sahabat lebih afdal. Namun, Rasulullah saw menekankan manusia yang baik adalah yang dekat dengan baginda.

Permasalahan ketiga: pada firman Allah SWT تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر. Umat ini dipuji kerana mendirikan amar makruf nahi mungkar. Sekiranya umat ini meninggalkan amar makruf nahi mungkar, maka akan terhapus kepujian tetapi akan mendapat kejian. Ini yang akan menyebabkan kebinasaan ke atas mereka.

Ayat ini juga menunjukkan keutamaan amar makruf nahi mungkar, kerana menerangkan kepada mereka bahawa mereka adalah umat terbaik untuk kepentingan manusia ( Imam Ghazali 1998: 426 ). Allah SWT berfirman:

Maksudnya: " Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan Kami timpakan orang yang zalim dengan azab yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasik " ( al-'Araf 7: 165 ).

Imam Ghazali ( 1998: 426 ) menjelaskan, sesungguhnya mereka akan mendapat faedah kejayaan dengan larangan ke atas perkara buruk dan ini menunjukkan suatu kewajipan juga. Firman Allah SWT:

Maksudnya: " Iaitu mereka yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah SWT jualah kesudahan segala urusan " ( al-Hajj 22: 41 ).

Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ( 1998: 427 ) menyatakan ayat ini perihal disertakan bersama solat dan zakat pada menyifatkan orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman. Firman Allah SWT:


Maksudnya: " Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajiakan dan bertaqwa, dan jangan kamu bertolog-tolongan pada melakukan dosa ( maksiat ) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, kerana sesungguhnya Allah SWT amat berat azab seksanya ( bagi sesiapa yang melanggar perintahNya) " ( al-Maidah 6: 2 ).

Imam Ghazali ( 1998: 427 ) menjelaskan ayat di atas adalah suruhan putus dan bermakna tolong menolong dan bergerak atasnya memudahkan menuju jalan kebaikan dan menyekat jalan-jalan kejahatan dan permusuhan sedaya upaya. Firman Allah SWT:
Maksudnya: " Alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendeta-pendeta mereka melarang mereka darpada mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan dari memakan yang haram? Sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan " ( al-Maidah 6: 63 ).


Maksudnya: " Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi; tetapi sayang! Tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang Kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa" ( al-Hud 12: 116 ).

Ayat di atas juga menjelaskan akan dibinasakan keseluruhan ummah kecuali mereka yang melarang daripada melakukan maksiat dan kerosakan ( Imam Ghazali 1998: 427 ). Firman Allah SWT:


Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu " ( al-Nisa' 4: 135 ).

Ayat ini menurut Imam al-Ghazali( 1998: 427 ), menjelaskan mengenai mengajak kepada kebaikan ke atas kedua ibu bapa dan saudara mara terdekat. Firman Allah SWT :


Maksudnya: " Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah SWT, tentulah Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar " ( al-Nisa' 4: 114).


Maksudnya: "Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya " ( al-Hujarat 24: 9 ).

Ayat-ayat ini menunjukkan pendamaian adalah larangan daripada pemberotakan dan kembali kepada ketaatan, sekiranya ia tidak dilaksanakan maka Allah SWT akan memerintahkan supaya mereka diperangi ( Imam Ghazali 1998: 427 ). Maka Allah SWT berfirman:


Maksudnya: " Maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil ( menurut hukum AllahSWT ), " ( al-Hujarat 24: 9 ).

Manakala ayat ini merujuk kepada melarang daripada perkara-perkara kemungkaran ( Imam Ghazali 1998: 427 ).

Allah SWT mewajibkan ke atas para nabiNya untuk memberi peringatan dan berdakwah ke jalan Allah SWT. Dengan itu, dakwah kepada Allah SWT adalah diwajibkan ke atas setiap individuNYa, iaitu ummah yang berdakwah ke jalan Allah SWT. Kewajipan ini adalah ke atas seluruh ummah, seperti mana ulamak menyatakannya sebagai fardhu kifayah, iaitu sekiranya sekumpulan ummah mendirikannya, maka tergugur kewajipan ke atas orang lain. ( Muhammad Ahmad al-Rasyid 2000: 87 ).

5.0 PENUTUP

Allah SWT memErintahkan agar usaha dakwah dilakukan oleh pendakwah yang berilmu dan berakhlak agar diteladani serta mempunyai kriteria seorang pendakwah yang berdakwah secara berhikmah, memberi nasihat dengan cara yang baik, lemah lembut dan bermesej serta mengambil kira perihal rukun-rukun dakwah itu sendiri. Seterusnya berbahas dengan sasaran dakwah dengan pendekatan yang amat baik kesannya. Penulis lebih cenderung untuk bersandarkan bahawa hukum berdakwah adalah fardhu atas setiap muslim yang berakal, berilmu, baligh dan mempunyai kemampuan untuk meneruskan dakwah Rasulullah saw di zaman ini.

PENULIS POHON MAAF KERANA AYAT QURAN DALAM BAHASA ARAB TAK DISERTAKAN KERANA BLOG INI TIDAK DAPAT DETECT ( MENGESAN ) AYAT QURAN DALAM BAHASA ARAB. SILA RUJUK AL-QURAN AL-KARIM AYAT2 TERSEBUT

6.0 RUJUKAN

Al- Quran

Al-Quran dan terjemahan

Abdul Karim Zaidan. 2000. Usul al-Dawah. Beirut: Mu'asasah al-Risalah.

Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 2001. Al-Jami' lil Ahkam al-Quran. Jil. 3. Beirut.: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

Afzalur Rahman. 1994. Indeks al-u. Kuala Lumpur. A.S Noordeen.

Ahmad Ahmad Ghalwasy. t.th. Al-Dakwah al-Islamiah Usulaha wa Wasaillaha. Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Misr.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. 1974. Tafsir al-Maraghi. Jil. 4.

Al-Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali. 1998. Ihya Ulumiddin. Jil. 3. Al-Qahirah.: Dar al-Hadis.

Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abu al-Fida' Ismail Ibn Kathir. 1993. Tafsir al-Quran al-Azim. Jil. 2. Al-Qahirah.: Dar al-Hadis.

Haji Dusuki bin Haji Ahmad. 1980. Kamus pengetahuan Islam. Kuala Lumpur. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Muhammad Ahmad al-Rasyid. 2000. Al-Munthalaq. Beirut: Mu'asasah al-Risalah.

Sayyid Qutb. 1987. Fi Zilalil al-Quran. Jil. 2. Al-Qahirah.: Dar al-Syuruq.
Sholeh Ibn Abdullah Ibn Hamid. 1999. Ma'alim fi Manhaj al-Dakwah. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra'.

Wednesday, June 20, 2007

KEPIMPINAN MENURUT AL-MAWARDI

Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 30;

وإذ قال ربك للمليكة إنى جاعل فى الأرض خليفة...الخ 30

Maksudnya; “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat; “Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi…”

Manakala Rasulullah saw bersabda;

“Setiap daripada kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta
bertanggungjawab di atas kepimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hakikatnya terdapat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw menjadi dalil kepada konsep kepimpinan. Menurut Andek Masnah Andek Kelawa. 2001: 35, perkataan khalifah pada ayat tersebut bermakna pengganti yang menggantikan seseorang dalam melaksanakan sesuatu urusan. Al-Hassan al-Basri menyatakan, khalifah ialah pengganti yang menggantikan sebahagian akan sebahagian yang lain. Mereka itu adalah anak cucu Adam a,s yang menggantikan tempat bapa mereka (Adam a.s) dan setiap kurun akan ada generasi yang akan menggantikan generasi kurun sebelumnya.

Oleh yang demikian, kepentingan pemimpin dalam sesebuah masyarakat atau institusi tidak dapat dipertikaikan kerana tanpa pemimpin sesebuah masyarakat atau institusi tidak akan berjalan lancar. Begitu juga, pemimpin adalah sejenis seni untuk berhubung dengan tabiat manusia, mempengaruhi tingkah lakunya serta mengarahkannya kearah matlamat yang tertentu, dengan cara yang boleh menjamin kepatuhan, kepercayaan dan penghormatannya.

Islam meletakkan institusi kepimpinan di tahap yang utama. Sama ada pemimpin mahupun mereka yang di bawah pimpinannya. Kesemuanya saling bertanggungjawab dan memainkan peranan bersesuaian dengan kedudukan masina-masing. Oleh itu, Islam telah meletakkan Rasulullah saw sebagai contoh teladan kepada seluruh anggota masyarakat. Malah Islam menganggap kewujudan pemimpin dalam sesebuah masyarakat atau organisasi adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Sehubung itu, Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Said dan Abu Hurairah r.a bahawa Rsulullah saw bersabda;

إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم

“Apabila tiga orang keluar bermusafir maka hendaklah mereka melantik salah seorang daripada mereka untuk menjadi ketua atau amir.”

Kepimpinan bersepadu, seimbang serta memiliki ciri-ciri serta prinsip-prinsip pemimpin Islam menjadi matlamat kepimpinan dalam Islam. Kerana ia akan menghasilkan keseimbangan pembangunan material dan pembangunan spiritual ( akhlak dan agama ), iaitu kepimpinan yang mempersepadukan di antara tuntutan duniawi dan ukhrawi. Lantaran dari itu, pemimpin yang mempunyai cirri-ciri kepimpinan Islam akan dapat membimbing manusia kearah keredhaan Allah swt dan melahirkan masyarakat yang cemerlang, bermoral,. bermaruah, berhemah tinggi, serta berkualiti.2.0 DEFINISI KEPIMPINAN


Definisi kepimpinan;

Merujuk Hisham Altalib, dalam buku karangannya Panduan Latihan Bagi Petugas Islam. 1992: 51 mentakrifkan kepimpinan adalah satu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu arah yang telah ditentukan melalui dorongan yang tidak memaksa. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang. Kepimpinan juga dapat ditakrifkan suatu peranan dan proses mempengaruhi orang lain. Pemimpin adalah sebahagian daripada ahli kumpulan yang diberi kedudukan yang tertentu dan dijangka bertindak sesuai dengan kedudukannya. Pemimpin juga seorang ahli dalam kumpulan yang diharapkan menggunakan pengaruh dalam melaksana dan mencapai matlamat kumpulan.

Menurut bahasa, dalam Kamus Dewan (edisi ketiga). 2002: 1037 perkataan kepimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang bererti bimbing, pandu, tunjuk dan sebagainya. Maksud yang lain iaitu berbimbing. Apabila perkataan tersebut ditambah awalannya dengan me-memimpin, ia bermaksud memegang tangan dan membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat (menunjukkan jalan dan lain-lain), membimbing, menuntun. Dan makna lain ialah mengepalai atau mengetuai serta mengendalikan (badan, pertubuhan, negara dan lain-lain). Manakala pemimpin bererti orang yang memimpin dan kepimpinan ialah keupayaan memimpin.

Dari segi bahasa Arab, kepimpinan ialah Imamah, Ri’asah, Qiyadah, Ria’yah, Khilafah dan Siyadah. Dari sudut istilah, pemimpin bermaksud seseorang yang bertindak mengetuai atau memimpin sesebuah masyarakat dan lainnya.

3.0 OBJEKTIF KEPIMPINAN ISLAM


Objektif menjadi sasaran utama bagi seorang pemimpin dalam pimpinannya, tidak kira sama ada objektif berbentuk jangka pendek atau jangka panjang. Objektif juga kekadangnya dipengaruhi dan mempengaruhi peribadi seseorang pemimpin, kewibawaan, kecekapan, dan unsure-unsur material. Oleh yang demikian, tidak dapat dinafikan objektif individu adakalanya tersasar dan sebagainya.

Selepas penghijrahan, kepimpinan Islam di Madinah diwujudkan, ekoran dari itu lahirlah dua objektif utama lagi penting ke atas kepimpinan Islam. Objektif pertama lebih tertumpu kepada masyarakat Islam iaitu pelaksanaan syariat Islam ke atas umat Islam dan masyarakat. Iaitu dengan cara menegakkan keadilan dikalangan meraka, melaksanakan persamaan dan menegakkan undang-undang Islam ke atas seluruh bidang kehidupan masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. (Abu al-Futtuh. 1977)

Jelaslah bahawa untuk memastikan terlaksana maka perlulah wujudnya kesatuan masyarakat Islam, membina persaudaraan yang kuat dan utuh, mematuhi dan mentaati kepada agama Islam dan mestilah diberi kebebasan beriktiqad yang dituju kepada non-Muslim, kerana Islam tidak memaksa mereka memeluk Islam.

Objektif yang kedua ialah menyebarkan dakwah Islamiyyah kepada masyarakat seluruh dunia tentang kebenaran dan kesucian agama Allah swt. Sekiranya terdapat penentangan yang mendatangkan mudarat, maka ini memerlukan jihad pada jalan Allah swt dalam usaha memartabatkan daulah Islamiyyah atas muka bumi. (Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2001: 46-46)

4.0 KEPIMPINAN ISLAM MENURUT PANDANGAN AL-MARWADI


Siapa al-Mawardi ?

Menurut Datin Sohair Addel Moneim Sery dalam buku karangannya, Konsep Pengurusan Pentadbiran Menurut Islam Satu Kajian Perbandingan, Dengan Penekanan Ke Atas Konsepsi Kepimpinan Dalam Islam.1990: 89, Al-Marwadi (Abu Al-Hassan Ali Ibni Habib al-Basri) ialah seorang ulama’ yang terkenal. Beliau telah dilahirkan di al-Basrah pada tahun 957M/364H. Ia dibesarkan di al-Basrah dan menetap di Baghdad. Beliau adalah ulama’ terkemuka dari Mazhab Syafie. Beliau telah memegang tampuk kehakiman di banyak negeri. Beliau juga dikatakan mempunyai kedudukan tinggi di sisi sultan dan amat berpegang teguh kepada agama dan seorang yang bertaqwa.

Kitabnya Ahkam As-Sultaniah (undang-undang kesultanan) dianggap pengajian ilmiah ulung dalam pengkajian asal-usul pentadbiran kerajaan Islam. Kitab ini menyentuh tajuk-tajuk yang dikaji oleh penulis-penulis pentadbiran umum yang moden. Al-Marwadi telah membuat pengkajian mengenai kepimpinan yang dikenali dalam negara Islam sebagai al-Imamah. Beliau juga membincangkan mengenai kementerian, dewan dan bahagian-bahagiannya. Dalam kitab tersebut beliau turut membincangkan wizarah(jawatan menteri), imarah (gabenor/ketua), kehakiman, wilayah al-Mazalim (mahkamah penganiayaan) dan lain-lain.

Antara hasil karyanya yang masyhur ialah:
1. Kitab al-Nukat wa al-‘Uyun fi Ta’wil al-Quran
2. Kitab al-Hawi al-Kabir dan Kitab al-Iqna’
3. Kitab al-‘lam al-Nubuwwah
4. Kitab al-‘Uyun fi al-Lughah
5. Kitab al-Amthal wa al-Hikam
6. Kitab Adab al-Din wa al-Dunya
7. Kitab Nasihah al-Muluk dan lain-lain.
Beliau meninggal dunia pada tahun 450H. Beliau pernah menjadi Qadhi (Hakim) di Basrah dan Baghdad, juga pernah menjawat jawatan Qadhi al-Qudat pada tahun 1037M. (Prof. Madya Dr. Abd. Halim El-Muhammady.1996: 47)

Al-Marwadi berpendapat bahawa kepimpinan (al-Imamah) hukumnya fardu kifayah seperti jihad. Beliau berpendapat seorang pemimpin mesti menjalankan tugas-tugasnya sendiri bagi menjalankan polisi negara dan kepentingan agama. Firman Allah swt dalam surah Shad, ayat 26:

يداود إنا جعلنك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الدين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شد يد بما نسوا يوم الحساب26
Maksudnya; “Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kepada kamu khalifah di muka bumi. Maka jalankanlah hukum ai antara manusia (hukum-hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah”.

Al-Marwadi juga menyatakan kewajipan seorang Imam (pemimpin) adalah dari segi hal agama, ketenteraan, kehakiman, pentadbiran dan kewangan. Di antara kewajipan pentadbiran ialah melantik orang yang layak dan amanah dan sebagainya lagi.5.0 Kriteria-kriteria Seorang Pemimpin Menurut Al-Mawardi


Menurut al-Mawardi dalam kitabnya Ahkam al-Sultaniah. 2000: 14, menyatakan terdapat tujuh kriteria yang perlu ada pada seorang pemimpin, iaitu;
i. Adil.
ii. Mempunyai ilmu yang membolehkan dia berijtihad dalam persoalan hukum hakam dan peristiwa yang berlaku.
iii. Selamat pancaidera (yakni pendengaran, penglihatan, percakapan) .
iv. Selamat anggota tubuh badan dari kekurangan yang menghalang pergerakannya.
v. Mempunyai pengetahuan tentang pentadbiran dan siasah rakyat.
vi. Bersifat berani dan tegas yang membolehkan dia mempertahankan negara dan melakukan jihad ke atas musuh.
vii. Berketurunan Quraisy

Al-Marwadi memberi penekanan bahawa lembaga pemilih (ahlu al-hal wa al-‘aqd) mestilah membuat pilihan berdasarkan “lebih baik lebih layak” menurut keadaan. Imam yang dipilih ini dipertanggungjawabkan sepuluh tugas seperti berikut;
1. Menjaga agama supaya selamat dari penyelewengan dan penjenayah hendaklah
dikenakan hukuman (hudud dan ta’zir).
2. Melaksanakan hukuman ke atas perbalahan dan menyelesaikan pertikaian supaya tidak ada orang yang menzalimi dan orang yang teraniaya.
3. Mengawal sempadan negara supaya negara dan ummah terjamin keselamatannya.
4. mengawal keselamatan negara.
5. Melaksanakan hukum hudud supaya larangan Allah swt tidak dicabul dan supaya
terkawal hak manusia.
6. Melakukan jihad sesudah berdakwah.
7. Mengutip cukai dan zakat yang diwajibkan oleh syarak.
8. Mengagihkan harta Baitulmal kepada orang yang berhak secara yang sesuai dan adil.
9. Melantik pegawai-pegawai yang amanah untuk menjalankan tugas pentadbiran.
10. Menyelia sendiri keadaan ummah dan penjagaan ke atas agama.

Imam yang menjalankan tugas-tugas ini berhak ditaati oleh rakyat dan berhak dibantu. Dua hak ini akan hilang jika keadaan itu berubah iaitu;
a. Apabila berlaku kecacatan dalam keadilannya seperti menjadi fasik kerana melakukan perkara mungkar. Adilnya juga menjadi cacat apabila ada sesuatu pemikiran atau mempercayai sesuatu yang bercanggah dengan kebenaran (mentafsirkan sesuatu dengan cara yang bercanggah dengan kebenaran).
b. Cacat anggota tubuh.

Ada empat kategori tugas yang boleh ditentukan oleh Imam,iaitu;
1. Melantik pegawai untuk kerja-kerja umum tanpa dibataskan kepada sesuatu kerja
seperti perlantikan menteri-menteri (wuzara) yang diberi kuasa menjalankan
semua perkara.
2. Melantik pegawai untuk satu bidang kerja yang luas tetapi bagi satu kawasan
sahaja. Contohnya, seperti perlantikan gabenor-gabenor (umara’ al-aqalim).
3. Perlantikan pegawai untuk kerja-kerja umum yang kawasan dan bidangnya
terbatas. Contohnya, seperti perlantikan ketua qadhi ketua tentera dan pegawai
cukai atau zakat.
4. Perlantikan pegawai untuk kerja-kerja khas dan dalam kawasan yang terbatas.
Contohnya, seperti perlantikan qadhi atau pengutip cukai untuk satu daerah yang
tertentu.
6.0 PERLANTIKAN WAZIR MENURUT AL-MAWARDI


Perlantikan wazir adalah dibuat oleh imam. Perlantikannya bertujuan untuk membantu imam menjalankan tugasnya. Ini adalah kerana imam tidak berupaya melakukan semua kerja secara persendirian.

Oleh kerana wazir menjalankan tugas imam maka seseorang yang akan dilantik menjadi wazir mestilah mempunyai syarat-syarat kelayakan calon imam, kecuali syarat tentang keturunan (nasab) dimana ia tidak semestinya seorang Quraisy. Selain dari itu, al-Mawardi juga meletakkan satu lagi syarat tambahan iaitu – hendaklah dia seorang yang berkemampuan untuk menjalankan tugas di dalam bidang di mana ia ditugaskan. Dengan keupayaan atau pengetahuan ini wazir tersebut dapat melantik pegawai-pegawai dalam bidang berkenaan yang sesuai dengan tugasnya.

Imam mempunyai kuasa mengawas wazir dalam pentadbiran dan melantik pegawai. Ini bertujuan supaya wazir tidak bersikap kuku besi. Di samping itu, imam mempunyai hak untuk menolak perbuatan-perbuatan wazir yang salah.

Al-Mawardi membincangkan tentang dua jenis wazir iaitu, wazir tafwid dan wazir tanfiz. Beliau menjelaskan tugas mereka masing-masing, di samping menjelaskan juga tentang kuasa mereka mengenai tugas menteri secara umumnya dapat disimpulkan seperti berikut;
1. Melaksanakan perintah khalifah serta memastikan yang perintah itu tidak mempunyai kesalahan ketika dikeluarkan. Perlaksanaan hendaklah dijalankan segera.
2. Membuat keputusan-keputusan yang memberi faedah kepada negara.
3. Beriltizam dengan keputusan-keputusan yang dibuat supaya ia menjadi contoh kepada pegawai-pegawai lain.
4. Menjauhkan kepentingan diri dalam menjalankan tugasnya kerana Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: “pemerintah yang memperniagakan rakyatnya adalah merupakan pemerintah yang tidak adil”.
5. Wala’ (memberi kesetiaan) dan ikhlas.

Dalam Qawanin al-Wuzara’, al-Marwadi meletakkan asas pentadbiran wazir ke atas asas berikut;
1. Mentadbir atas asas agama dan atas dasar al-haq.
2. Mentadbir secara adil. Kerana keadilan dapat menarik ketaatan manusia. Adil ini dalam berbagai bentuk;
i. Adil dalam harta
ii. Adil dalam percakapan (iaitu bercakap sesuai dengan keadaan orang yang dicakapkan)
iii. Adil dalam perbuatan iaitu menghukum hanya ke atas orang yang salah sahaja.
3. Melantik orang yang berkelayakan.
4. Menunaikan janji (sama ada janji baik atau janji untuk mengenakan hukuman)
5. Sentiasa bertegas dalam mempertahankan haq dan bercakap benar (al-jid wa al-haq wa al-sidq).(Prof. Madya Dr. Abd. Halim El-Muhammady. 1996: 53-57)

Menurut Datin Sohair Abdel Moneim Sery. 1990: 91. menyatakan al-Mawardi telah membincangkan pertambahan pendapatan negara juga akan mempengaruhi kenaikan gaji para pekerja. Beliau juga membincangkan soalan pengekalan pembayaran kepada seorang askar selepas mati (yakni pembayaran gaji si mati kepada ahli keluarga) yang dikenali sebagai sistem pencen. Dan pelbagai perkara lain yang dibincang oleh al-Mawardi. (sila rujuk kitab Ahkam al-Sultaniah)

Maka jelaslah bahawa al-Mawardi amat titikberatkan soal pemilihan dan perlantikan pemimpin dalam sesebuah kepimpinan. Ini adalah kerana pemimpin yang menepati kriteria-kriteria sahaja akan dilantik adalah untuk memastikan mereka dapat menjalakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi,amanah, bertanggungjawab dan ikhlas dan untuk memastikan tercapai matlamat sebenar kepimpinan Islam.


7.0 KEPIMPINAN DAKWAH RASULULLAH SAW


Kepimpinan dalam dakwah adalah merujuk kepada tanggungjawab dan peranan keagamaan iaitu aqidah, syariat dan akhlak Islamiyyah. Sehubungan dengan itu, perkara ini adalah berkait secara langsung dengan peranan Kerasulan. Justeru itu, Rasul-rasul adalah pemimpin dalam kerohanian yang diutus Allah swt membimbing manusia kejalan kebenaran dan kesejateraan. Buktinya ialah Allah swt berfirman dalam al-Quran, surah al-Hadid ayat 25;

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...الخ 25

Maksudnya; “ Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama-sama mereka kitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

Konsep kepimpinan dakwah Rasulullah saw adalah untuk semua manusia ( rujuk surah Saba : 34 ) dan merupakan rahmat kepada seluruh alam ( rujuk surah al-Anbiya’ : 107 ). Manakala baginda berperanan sebagai pemimpin dan dikagumi sebagai saksi seperti yang dinyatkan Imam al-Zamkshari bahawa maksud saksi tersebut merujuk kepada peranan baginda membawa kalimah syahadah agar dihayati manusia. Baginda juga beperanan sebagai Mubassyir dan nazir iaitu menyeru, mengajar dan mengingat manusia tentang balasan baik dan buruk bagi kedua-dua perlakuan baik dan buruk.Selain dua peranan Rasulullah saw di atas, baginda juga sebagai Da’i dan sirajan muniran (obor atau cahaya yang menerangi). Rasulullah saw ibarat cahaya yang menerangi manusia dari jalan kegelapan kepada jalan kebenaran melalui dakwah Islamiyyahnya. (Dr.Abdul Ghafar Hj Don. 2003: 51-55)

Selepas kerasulan Rasulullah saw, baginda telah melaksanakan dakwah dari secara rahsia kepada dakwah terang-terangan dengan penuh komitmen, berterusan, tanpa rasa putus asa walaupun mendapat tentangan yang hebat. Sama ada tempoh dakwah di Makkah mahupun di Madinah. Dengan usaha bersungguh-sungguh serta bantuan para sahabat baginda akhirnya agama Islam dapat dimartabatkan melalui hikmahnya dakwah Rasulullah saw.

Antara contoh kegigihan dakwah Rasulullah saw sebagai pemimpin ialah sebaik sahaja menawan kota Makkah, sejurus itu baginda menghantar rombongan dakwah yang diketuai Khalid al-Walid kepada Bani Jadhimah.

Menurut Dr. Abdul Ghafar Hj Don, dua elemen utama yang mendorong kejayaan dakwah Rasulullah saw iaitu, pertamanya faktor berkaitan kualiti keperibadian dan keduanya iaitu wawasan strategik yang berkaitan dengan aspek kebijaksanaan kepimpinan dan pengurusan dakwah baginda.

• Faktor kualiti keperibadian Rasulullah saw, antaranya;
i- Siddiq, amanah, tabligh, fatanah.
ii- Sabar
iii- Istiqamah
iv- Tawakal
v- Iltizam yang tinggi
vi- Layyin
vii- Iffah
viii- Tawaduk

• Faktor wawasan yang strategik
i- Pembinaan masjid
ii- Inisiatif persaudaraan (mu’akkhat)
iii- Piagam Madinah
iv- Surat-surat dan delegasi dakwah kepada Raja-raja ke luar negara
v- Kebajikan sosial

Kedua-dua faktor ini merupakan elemen yang amat kuat mendorong kejayaan dakwah Rasulullah saw. Baginda mengintegrasikan dan mengaplikasikan dua faktor ini dalam kepimpinan dakwah. Oleh yang demikian, merujuk kepada dakwah masa kini, maka didapati perlulah para pemimpin Islam menteladani kepimpinan dakwah Rasulullah saw untuk merealisasikan matlamat sesebuah organisasi iaitu menuju keredhaan Allah swt.


KESIMPULAN


Kesimpulannya, jelaslah bahawa perkataan pimpinan, pemimpin dan memimpin adalah membawa kepada erti perkataan kepimpinan. Maka kepimpinan Islam adalah satu bentuk interaksi kelompok atau proses interaksi antara seseorang individu dengan individu yang lain. Kepimpinan dalam Islam sifatnya adalah bersepadu, iaitu menitikberatkan keseimbangan di antara kepentingan roh dan jasad, perkembangan spiritual dengan pembangunan material, bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Oleh yang demikian, untuk mencapai matlamat hakikat kepimpinan Islam, maka dapat disimpul dari kepimpinan al-Mawardi ialah, beliau memberi perhatian yang serius kepada sifat-sifat peribadi calon untuk sesuatu jawatan, seperti amanah, mempunyai keupayaan, adil, berpegang teguh dengan agama dan lain-lain. Pemilihan pegawai atau kakitangan hendaklah sentiasa berdasarkan “lebih baik dan lebih layak”. Oleh itu, jika didapati seseorang yang lebih layak memegang jawatan maka pegawai yang sedang memegang jawatan yang kurang layak maka hendaklah diganti dengan calon yang lebih layak. Objektif kepimpinan Islam iaitu melaksanakan syariat Islam mengikut al-Quran dan al-Sunnah ke atas umat Islam dan menyebarkan dakwah Islamiyyah. Natijahnya kepimpinan seperti ini akan mencapai matlamat kepimpinan Islam yang utama ialah mencapai keredhaan Allah swt.


Kertas Kerja: Ijazah Sarjana Muda _ Tahun 1 FPI UKM

Monday, May 28, 2007

terima kasih sahabat....Sahabat dan temanku di Pakistan...may Allah bless us...amin
SEBUAH PERTEMUAN


Ketika diri mencari sinar,
Secebis cahaya menerangi laluan,
Ada kalanya langkahku tersasar
Tersungkur di lembah kegelapan

Bagaikan terdengar bisikan rindu
Mengalun kalimah menyapa keinsafan
Kehadiranmu menyentuh kalbu
Menyalakan obor pengharapan

Tika ku kealpaan
Kau bisikkan bicara keinsafan
Kau beri kekuatan, tika aku
Diuji dengan dugaan…
Saat ku kehilangan keyakinan
Kau nyalakan harapan
Saat ku meragukan keampunan Tuhan
Kau katakan rahmat-Nya mengatasi segala

Menitis airmataku keharuan
Kepada sebuah pertemuan
Kehadiranmu mendamaikan
Hati yang dahulu keresahan

ukhuwah yang semakin kesamaran
Kau gilap cahaya kebahagiaan
Tulus keikhlasan menjadi ikatan
Dengan restu kasih-Mu, oh Tuhan

Titisan air mata menyuburkan,
Dan rindu pun berbunga,
Mekar tidak pernah layu,
Damainya hati,
Yang dulu resah keliru,
persahabatn takkan pudar diuji dugaan,
Mengharum dalam harapan,
Moga kan kesampaian kepada Tuhan,
Lantaran diri hamba kerdil dan hina.......

Syukur sungguh di hati ini
Dikurniakan teman sejati
Menunjuk jalan dekati-Nya
Tika diri dalam kebuntuan

Betapa aku menghargai
Kejujuran yang kau beri
Mengajarku mengenal erti
Cinta hakiki yang abadi

Tiada yang menjadi impian
Selain rahmat kasih-Mu Tuhan
Yang terbias pada ketulusan
Sekeping hati seorang insan
Bernama teman

Friday, May 25, 2007

sahabat2ku di JPDK FPI UKMbersama sahabat ex-JPDK 2004-07...semoga ukhuwah kita berkekalan...ilmu yang ada dapat diamalkan...amin.

wahai hati....

Wahai Hati...

Ketahuilah olehmu...

Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha
yang sepertinya sia-sia..
Allah SWT tahu betapa keras engkau sudah
berusaha.

Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu
masih terasa pedih..
Allah SWT sudah menghitung airmatamu.
Jika kau pikir bahwa hidupmu sedang menunggu
sesuatu dan waktu serasa berlalu begitu saja...
Allah SWT sedang menunggu bersama denganmu.

Ketika kau merasa sendirian dan teman-temanmu
terlalu sibuk untuk menelepon...
Allah SWT selalu berada disampingmu.

Ketika kau pikir bahwa kau sudah mencoba
Allah SWT punya jawabannya.

Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan
kau merasa tertekan...
Allah SWT dapat menenangkanmu.

Jika tiba-tiba kau dapat melihat jejak-jejak
harapan...
Allah SWT sedang berbisik kepadamu.>>>

Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau
merasa ingin mengucap syukur...
Allah SWT telah memberkatimu.

Ketika sesuatu yang indah terjadi dan kau dipenuhi
ketakjuban...
Allah SWT telah tersenyum padamu.

Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan
mimpi untuk digenapi...
Allah SWT sudah membuka matamu dan
memanggilmu dengan namamu.

ngat bahwa dimanapun kau atau kemanapun kau
menghadap...
Allah SWT TAHU... .....

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda,
Sampaikanlah pesanku biarpun satu ayat..

HOW TO BECOME A MUSLIM

--------------------------------------------------------------------------------
HOW TO BECOME A
MUSLIM
--------------------------------------------------------------------------------

All praise be to Allah, the Lord of the universe. May peace and blessings of Allah be upon Mohammad, His last messenger.

The purpose of this hand-out is to correct a false idea spread among those willing to adopt Islam as their faith. Some people have a wrong notion that entering into the Islamic fold requires an announcement from the concerned person in the presence of high ranking scholars or shaikhs or reporting this act to courts of justice or other authorities. It is also thought that the act of accepting Islam, should, as a condition, have a certificate issued by the authorities, as evidence to that effect.

We wish to clarify that the whole matter is very easy and that none of these conditions or obligations are required. For Allah, Almighty, is above all comprehension and knows well the secrets of all hearts. Nevertheless, those who are going to adopt Islam as their religion are advised to register themselves as Muslims with the concerned governmental agency, as this procedure may facilitate for them many matters including the possibility of performing Hadj (Pilgrimage) and Umrah.

If anyone has a real desire to be a Muslim and has full conviction and strong belief that Islam is the true religion ordained by Allah for all human-beings, then, one should pronounce the "Shahada", the testimony of faith, without further delay. The Holy Qur'an is explicit on this regard as Allah states:

"The Religion in the sight of Allah is Islam." (Qur'an 3:19)

In another verse of the Holy Qur'an, Allah states:

"If unyone desires a religion other than Islam (Submission to Allah), Never will it be accepted of him; and in the Hereafter he will be in the ranks of those who have lost (their selves in the hell fire)."(Qur'an 3:85)

In addition, Islam is the only religion prevailing over all other religions. Allah states in the Holy Qur'an:

"To thee We sent the Scripture in truth, confirming the scripture that came before it, and guarding it in safety:..." (Qur'an 5:48)

Mohammad, the Prophet of Allah (Peace and blessing of Allah be upon him), said:

"The superstructure of Islam is raised on five (pillars): testifying that there is no God (none truely to be worshiped) but Allah, and that Mohammad is the messenger of Allah, performing the prayer, paying the Zakah (poor-due), fasting the month of Ramadan, and performing Hadj".

The Shahada can be declared as follows:

"ASH-HADU ANLA ELAHA ILLA-ALLAH WA ASH-HADU ANNA MOHAMMADAN RASUL-ALLAH".

The English translation is:

"I bear witness that there is no deity (none truely to be worshipped) but, Allah, and I bear witness that Mohammad is the messenger of Allah",

However, it would not be sufficient for anyone to only utter this testimony oraly either in private or in public; but rather, he should believe in it by heart with a firm conviction and unshakeable faith. If one is truly sincere and complies with the teachings of Islam in all his life, he will find himself a new born person.

This will move him to strive more and more to improve his character and draw nearer to perfection. The light of the living faith will fill his heart until he becomes the embodiment of that faith.

What would be next after declaring oneself a Muslim? One should then know the real concept underlying this testimony which means the Oneness of Allah and meet its requirements. One must behave accordingly, applying this true faith to every thing one speaks or does.

What do the words of the "Shahada" signify? The significant point which every Muslim must know very well is the truth that there is no God (deity) to be worshipped other than Allah. He - glory be to Him - is the only true God, Who alone deserves to be worshipped, since He is the Giver of life and Sustainer and Nourisher of mankind and all creation with His unlimited bounties. Man must worship Allah, Who alone is worthy of worship.

The second part of the Shahada (i.e., Wa ash-hadu anna Mohammadan rasul-Allah) means that Prophet Mohammad (PBUH) is the servant and chosen messenger of Allah. No one must have two opinions about this matter. In fact the Muslim has to obey the commands of the Prophet (PBUH), to believe him in what he has said, to practice his teachings, to avoid what he has forbidden, and to worship Allah alone according to the message revealed to him, for all the teachings of the Prophet were in fact revelations and inspirations conveyed to him by Allah.

What is the meaning of worship? It simply means rendering sincere service, showing reverence for Allah. In a deeper shade of meaning, it implies total submission and complete obedience to Allah's commandments both in utterances and actions of man whether explicit or implicit.

Worship fall into two categories:


Visible (manifest or outward)
Invisible (concealed or inward)
Visible worship includes acts such as uttering the two parts of the "Shahada", performing prayers, giving Zakah (the poor-due), recitation of the Holy Qur'an, supplication, adoring Allah by praising Him, purifying our bodies before prayers, etc.
This type of worship is associated with movement of the parts of the human body.

Invisible worship is to believe in Allah, in the Day of Judgement (in the Hereafter), in the Angels, in the Books of Allah, in the Prophets of Allah, in the Divine Decree of destiny (that good and bad are determined by Allah alone).

This type of worship does not involve movement of parts of the body but it surely has bearing on one's heart which subsequently affects one's way of life.

It should be borne in mind that any worship not dedicated to Allah alone will be rejected as one form of polytheism and this causes apostasy from the Islamic fold.

The next step for a newly revert to Islam is to purify himself by taking a complete bath. He should then resolve to comply with the principles and rules of Islam in their entirety. He should disown all forms of polytheism and false beliefs. He should reject evil and be righteous. Such rejection of evil and being righteous is one of the equisites of the motto of Islam - that is, Laa Ilaha Illallah.

Allah states in the Holy Qur'an:

"... whoever rejects evil and believes in Allah hath grasped the most trustworthy Hand-hold, that never breaks..." (Qur'an 2:256).

We have to consider that when we declare from our heart that "there is no god (deity) worthy to be worshipped but Allah", it implies on our part love, devotion, faith and obedience to the rules of Islamic legislations which are legally binding on all Muslims. It is a requirement of "there is no god worthy to be worshipped but Allah" to love for the sake of Allah and to reject for the sake of Allah.

This is the firmest anchor of belief which materialise the meaning of "AL WALA" and "AL BARA". It means that a Muslim should love and be loyal to his Muslim brothers. He should, as a practice, dissociate himself completely from the unbelievers and refuse to be influenced by them, both in worldly and religious matters.

We conclude with a humble prayer to Allah that may He cleanse the hearts and souls of those who are genuine seekers of truth and may He bless the community of believers. Aameen.

This is an ammended copy of "HOW TO BECOME A MUSLIM" originally prepared & published by Cooperative Office for Call and Guidance - Riyadh.

COMMENTS PLEASE.....

KEPENTINGAN BERDAKWAH

Kepentingan dakwah


Adapun orang yang beriman dengan iman yang benar, yang telah berjanji dengan Allah untuk bekerja di jalan da'wah, maka sesungguhnya dia akan beriltizam dengan Sunnah Rasulullah saw, lalu dia berikhtiar sebaik-baiknya untuk memilih isteri yang solehah, yang akan menolongnya melaksanakan tugasnya di dalam urusan da'wah Islam dan bukan merintangi aktivitinya. Isteri inilah yang akan bekerjasama dan membentuk zuriat (generasi) yang baik untuk menjadi penyejuk mata dan menggembirakan hati. Anak ini nanti yang akan memuliakan agama Allah dan membangun Daulah Islamiyah di muka bumi.
Alangkah baik dan indahnya doa hamba Ar-Rahman yang terlukis di dalam Al-Qur'an:
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertaqwa." (Al-Furqan: 74)
Oleh kerana itu, dia bersama dengan isterinya dan anak-anaknya senantiasa berada di atas jalan da'wah ini. Dia bersama keluarganya dan jamaah Islam berjalan terus di atas jalan da'wah dan menjadi qudwah hasanah, (contoh teladan yang baik). Sebagai keluarga Islam mithali (teladan) dan menjadi tiang yang teguh untuk membangun masyarakat Islam.
Kita telah melihat dalam sejarah da'wah Islam di masa lalu dan di zaman moden ini, banyak isteri-isteri solehah yang telah menunjukkan jasa-jasa yang besar dan gemilang, menjadi pembantu, penyokong dan pendorong suaminya. Contoh paling ideal dan paling istimewa dari isteri solehah ini ialah as-Sayidah Khadijah, ummul Mu'minin pertama dan utama. Sumber ummat Islam ini tidak pernah kering dari kebaikan sepanjang masa.
Dapat juga disaksikan pada zaman moden ini berapa banyak contoh dan teladan yang indah dan istimewa dari isteri-isteri Muslimah solehah, yang sabar dan tabah menanggung penderitaan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun berhadapan dengan berbagai bentuk gangguan, gugatan dan penyiksaan, yaitu berupa gangguan jiwa dan perasaan tatkala suami-suami mereka dipaksa masuk penjara yang gelap gulita dan penuh penyiksaan yang kejam dan sengsara. Namun isteri-isteri solehah itu menerima segala-galanya dengan redha dan gembira dengan mengharapkan keredhaan Allah, bahkan mereka tegak dan melindungi, mendidik, mengurus anak-anak mereka, dan memenuhi segala keperluan hidup mereka tanpa henti dan jemu, di samping itu mereka senantiasa menenangkan hati suami mereka.
Ada pula sebahagian dari isteri solehah itu dimasukkan ke dalam penjara yang gelap gulita dan ke dalam tahanan penuh dengan berbagai gangguan dan penyiksaan. Namun mereka tetap tabah dan bersabar serta redha menanggung yang demikian itu tanpa lari dari jalan da'wah dan tidak pernah beranjak dari jihad dan perjuangan Islam.
[Tariqud-Da'wah - Utz. Mustafa Masyhur
ANA MENGHARAKAN AGAR ADA PERBINCANGAN DRPD KATA2 USTAZ MUSTAFA MASYHUR INI

Wednesday, May 16, 2007

I got a headache today...

salam to all, today I don't go to English Foundation class because I get a headache...I hope teacher can apologise me. At the evening I go to clinic and Dr. asked me to take a few rest because I'm so stress before...any way, thanks Allah everything going easily and I'll have my rest...tomorrow I'll give teacher my medical certificate. Insya Allah.

Monday, May 14, 2007

Assalamu'alaikum wbt.

Assalamu'alaikum wbt...a very thanks to Allah SWT for give us a life.

Alhamdulillah, my English Foundation ( ZZZH20145 ) was started on 14 Mei 2007. Our lecturer names Puan Roselinda. She is very nice lecturer. I like this class very much because it's let us learning more about english, beside that it's also allowed us to learn more about using internet.
Today I was log in Longman Online Program and created my blogger account. I feel very happy and it is my responbility as a student try to do the best among the best. Insya Allah. My english language is very bad...but I'll try to do it very well.